Samen voor Homeopathie jaarverslag 2019

In 2019 werden 3 bijeenkomst en gehouden  van Samen voor Homeopathie.   Deze werden wederom georganiseerd door de Stichting VHAN met als doel organisaties -verenigingen van zorgverleners en patiënten/consumenten, opleidingsinstituten, tijdschriftredacties -op het gebied van de homeopathie in Nederland bijeen te brengen om krachten in het homeopathische veld bundelen en daardoor de homeopathie beter over het voetlicht te brengen.

De dagen worden geleid door Anne-Marie Benschop. Zij werkt als coach met teams en organisaties op het vlak van strategie en samenwerking, heeft langdurige ervaring als manager in een grote organisatie en faciliteert graag het proces van samen werken aan een gemeenschappelijk doel, vanuit een gedeelde visie

Het feit dat de KVHN niet ten volle aan Samen voor Homeopathie deelneemt wordt als teleurstellend ervaren. Dat betekent dat de verenigingen in Samen voor Homeopathie zich zullen focussen op gebieden waarin zij hun eigen expertise kunnen inzettenen daar waar er meer raakvlakken zijn tussen Samen voor Homeopathie en de KVHN samenwerken.

 

Er functioneren binnen SvH 5 werkgroepen 

  1. Werkgroep definitie.

Deze is gekomen tot eén gezamenlijke definitie van homeopathie met respect voor de verschillende stromingen als basis voor eenheid in de communicatie onderling en naar de buitenwereld. Omdat deze niet geheel passend is voor de dierenwereld wordt door de dierenartsen nog gezocht naar aangepast definitie  

De huidige definitie luidt als volgt: Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen

Daarnaast is er een simpelere definitie voor het grote publiek: Homeopathie is een geneeswijze waarbij aandoeningen worden behandeld met homeopathische geneesmiddelen die het zelf-herstellend vermogen stimuleren. Homeopathische geneesmiddelen zijn duurzaam en bij deskundig gebruik volstrekt veilig en worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen. 

De inspanningen worden nu gericht op het gebruik nemen van de gezamenlijke definitie. Daarbij wordt nog gezocht naar geschikt beeldmateriaal te verduidelijking 

 

  1. Coördinatie PR/bewustwording naar beleidsmakers en grote publiek

De Nationale Gezondheids Beurs heeft volgens velen verbindend gewerkt tussen Samen voor Homeopathie en de KVHN. Plannen voor enkele anderen beurzen worden ontwikkeld 

Andere plannen van de werkgroep: samen Just One Drop promoten-netwerken, relaties opbouwen-research-evidence naar buiten brengen-lezingen organiseren.

Er is aandacht gevraagd voor de manier waarop homeopathie-behandelaars vindbaar zijn op de website van de KVHN.

Er worden plannen ontwikkeld om homeopathie als onderdeel van een in 2020 t te houden congres over zelf-herstellend vermogen in het voetlicht te krijgen. 

 

  1. Opleidingen 

  De werkgroep, bestaande uit deelnemers NOKH, AKH, HNKH, HAN, AVIG-homeopathie en OCKH heeft zich tot doel gesteld zich in plaats van de curricula met name bezig te gaan houden met het beroepsprofiel en de eindtermen

Al uitgangspunt wordt gekeken naar de   CEN-normen die het resultaat zijn van drie jaar overleg tussen alle verenigingen van homeopathische artsen in Europa en die door de ECCH, de Europese vereniging van homeopaten, volledig zijn onderschreven.

Er is een eerste schematische opzet voor het document over de eindtermen/competenties voor de homeopaat opgesteld, uitgaande van het NEN- document en het Raamplan Arts-opleiding., met behulp van teksten overgenomen uit het NEN-document en de beroepsprofielen van NVKH, AVIG-vakgroep homeopathie en NOKH.

Een verder uit werking moet volgen op de te verwachte “WHO Benchmarks for Training in Homeopathy 

 

  1. Politieke lobby

Deze werkgroep heeft twee subdoelen: 

  1. Erkenning van de homeopathie als geneeskundige methode binnen het raamwerk van een integrale visie op gezondheid en ziekte.
  2. Erkenning van het beroep, hetgeen afhankelijk is van de resultaten van doel a

 Ten aanzien van subdoel a. hebben verscheidene werkgroepleden documenten opgesteld, uitgaande van de conclusie was dat het zelfherstellend vermogen centraal moet staan 

 

  1. Verbetering van vergoedingen door zorgverzekeraars aan patiënten.

De werkgroepleden als vertegenwoordigers van de therapeuten (tarieven), artsen (tarieven) en apothekers (magistrale bereiding) stellen zich voor om samen te werken met de KVHN die al een langdurige ervaring hebben opgedaan in onderhandelingen met de zorgverzekeraars vanuit de positie van de patiënten.   De werkgroep focust zich in eerste instantie op de regulering van de geneesmiddelen.

Dagelijkse leiding van SvH

Vanaf het begin heeft de Stichting VHAN de rol van voortrekker van Samen voor Homeopathie vervuld. Hoewel er overeenstemming was dat de rol van leiding geven aan het proces van Samen voor Homeopathie   te leggen bij een representatieve vertegenwoordiging van het hele veld van deelnemers, is om praktische reden de dagelijkse gang van zaken zoals convocatie en verslaglegging van de bijeenkomsten bij de St VHAN gelegd. 

Financiën.

Deelnemers dragen ieder bij naar vermogen aan SvH, st VHAN en NVKH  nemen aanvullend het restant van de kosten voor hun rekening genomen.Namens bestuur St VHAN

M. Smulders , secretaris Share This