Toepassing homeopathie

Artsen, huisartsen, specialisten, consultatieve artsen

Huisartsen

Homeopathie wordt door een aantal huisartsen gebruikt als eerste keus behandeling in hun praktijk. De homeopathie en reguliere therapie blijken goed te combineren. Uit een aantal Europese studies naar de toepassing van homeopathie in de huisartspraktijk blijkt dat minder naar specialisten verwezen wordt, goedkoper wordt gewerkt en minder reguliere medicatie zoals antibiotica werd voorgeschreven (Wiesenauer 1992[1], van Wassenhoven 2004[2] en Baars 2012 (PDF)

Roukema, video lezing Roukema st vhan:

Medisch specialisten

Ook enkele medisch specialisten passen homeopathie toe in de eigen privé praktijk. Voor het merendeel gaat het dan om een aantal kinderartsen en psychiaters.

Artsen met consultatieve praktijk

Na 1980 steeg het aantal artsen dat homeopathie in een consultatieve praktijk toepasten. Het voordeel is dat buiten een huisartspraktijk langere tijd voor een consult genomen kan worden en zo vooral chronische aandoeningen beter te behandelen zijn. De patiënten komen voor de consulten bij de homeopathisch behandelaar en houden zowel hun eigen huisarts als specialist aan. Momenteel werkt het grootste deel van de leden van de vakgroep homeopathie van de AVIG in een consultatieve praktijk.

[1] Wiesenauer M, Groh P, Häuβler S. Naturheilkunde als Beitrag zur Kostendämpfung – Versuch einer Kostenanalyse. Fortschr Med 1992; 17: 311-4 | PubMed
[2] van Wassenhoven M, Ives G. An observational study of patients receiving homeopathic treatment. Homeopathy 2004; 93: 3-11 | PubMed

Niet-artsen behandelaars, homeopathische therapeuten

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt homeopathie ook beoefend door een grote groep homeopathisch therapeuten, welke zich klassiek homeopaat noemen. Ook zij werken in een consultatieve setting naast huisarts en medisch specialist, maar hebben een andere medische bevoegdheid dan een arts. Er zijn verscheidene opleidingen voor de zogenaamde klassieke homeopathie, waar naast homeopathie ook onderwijs in medische basisvakken wordt gegeven. Homeopathisch therapeuten zijn lid van eigen beroepsverenigingen: o.a. de NVKH en de NOKH.

Toepassing binnen antroposofie, natuurgeneeskunde en niet-toxische- tumor-therapie

Antroposofie

Gepotentieerde geneesmiddelen worden ook toegepast in de antroposofie. Daar de meeste antroposofische artsen als huisarts werkzaam zijn, is hier sprake van een integratie van antroposofische – en reguliere therapie. De antroposofische geneeskunde, ontwikkeld door Rudolf Steiner, verschilt van de homeopathie in filosofie, principes van geneesmiddelkeus en geneesmiddelbereiding. Antroposofische geneesmiddelen worden deels in een specifieke antroposofische apotheek bereid en daarnaast op industriële schaal geproduceerd.

Het betreft ook complexmiddelen, laag gepotentieerd (tot de 30e potentie) en gericht op het ondersteunen van bepaalde levensprocessen.

Natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde wordt vaak gebruik gemaakt van orgaangerichte middelen, vaak in lage potentie, of in de vorm van complexmiddelen. Het doel is een bepaald orgaansysteem te ondersteunen bij ontgifting en bevordering van uitscheiding (darm, lever, nier, huid). Een aantal natuurartsen hebben aanvullend een opleiding homeopathie gevolgd en schrijven een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddelmiddel voor op de hele patiënt. Artsen voor natuurgeneeskunde zijn verenigd in de beroepsvereniging AVIG.

Artsen voor NTTT, Niet Toxische Tumor-Therapie

Homeopathie en de behandeling van kanker is een gevoelig onderwerp. Verschillende artsen binnen de AVIG hebben zich toegelegd op begeleiding van kankerpatiënten met CAM-methoden, waaronder homeopathie. Door hen, artsen NTTT, wordt nadrukkelijk gesteld dat deze complementaire behandeling aanvullend is op de reguliere therapie. Goede reguliere diagnostiek en gerichte reguliere behandeling is een voorwaarde. Met homeopathische ondersteuning is het mogelijk om nadelige effecten en bijwerkingen van bestraling en chemotherapie tegen te gaan en de algemene conditie en welbevinden te verbeteren. Het effect van de homeopathische behandeling kan vergroot worden door het probleem op meerdere vlakken tegelijk aan te pakken. Deze behandeling kan dan gecombineerd worden met o.a. voedingstherapie en orthomoleculaire supplementen. Geregistreerde artsen N.T.T.T. vormen een aparte werkgroep binnen de AVIG.

Artsen voor Biofysische geneeskunde

Deze artsen gaan er van uit van dat een levend organisme een informatief systeem is, dat zich in wisselwering met de omgeving (regulatie) weet te handhaven. Informatie wordt gedragen en overgedragen door informatieve velden. Dit zijn natuurkundige fenomenen, vandaar dat de term Biofysische Geneeskunde wordt gebruikt.

Een homeopathische potentie kan ook gezien worden als een informatiedrager. Het geneesmiddel kan een levend systeem, dat uit balans is (ziek), weer in balans (gezond) brengen. In de biofysische geneeskunde wordt veel gebruikgemaakt van meetapparatuur en apparatuur waarmee therapie kan worden uitgevoerd. Ook de onder het publiek beter bekende “bioresonantie” valt onder de biofysische geneeskunde. Van homeopathische geneesmiddelen kan door meting worden bepaald of het middel past bij de patiënt en ingezet kan worden. Bij deze aanpak is er dus geen sprake van het vergelijken van symptoombeelden en de materia medica volgens de hier beschreven methode, maar wordt het middel door meting bepaald. Artsen voor biofysische geneeskunde zijn ook verenigd in de beroepsvereniging AVIG.

Drogisterijen en reformhuizen

Homeopathische zelfzorgmiddelen zijn zonder recept te koop bij drogist en apotheek. Het grote publiek heeft altijd graag gebruik gemaakt van deze goedkope, veilige en effectieve zelfzorgmethode. Veel homeopathisch behandelaars hebben in de loop der jaren vaak in samenwerking met de KVHN cursussen aan hun patiënten gegeven over het verantwoord gebruiken van homeopathische zelfzorgmiddelen. Echter door stringente regelgeving zijn veel van deze middelen van de markt verdwenen.

Zie ook wettelijke status geneesmiddelen.

Verloskundigen

Gepotentieerde homeopathische geneesmiddelen (gepotentieerd vanaf D6) bevatten derhalve geen giftige stoffen en zijn daardoor ongevaarlijk voor moeder en kind. Zo leent de periode van zwangerschap, bevalling en kraambed zich dus prima voor homeopathische begeleiding. Er zijn juist in deze kwetsbare periode goede resultaten te behalen met homeopathie.

Verloskundigen met als extra een homeopathische specialisatie zijn verenigd in Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VVenH).

Tandartsen

Homeopathie wordt door een aantal bio-energetische tandartsen als aanvullende behandelmethode gebruikt voor gezondheidsproblemen die samenhangen met het gebit. Het is bekend dat de elementen van het gebit een relatie hebben met de verschillende orgaansystemen en de gezondheid in het geheel kunnen beïnvloeden.

Vaak wordt de behandeling gecombineerd met electro-acupunctuur en /of neuraaltherapie.

Nederlandse Vereniging ter bevordering van de Bio-energetische tandheelkunde (NVBT)

Homeopathisch werkend dierenartsen en therapeuten

De homeopathisch werkende dierenartsen zijn vertegenwoordigd in de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (The natural way), een zelfstandige vereniging. Naast dierenartsen die homeopathie toepassen, vertegenwoordigt deze vereniging ook dierenartsen die andere complementaire geneeswijzen toepassen zoals kruidengeneeskunde (Westerse en Chinese kruiden), bioresonantie en manuele technieken, zoals chiropractie en osteopathie.

Het is verrassend te zien welke resultaten met homeopathische behandeling van dieren te behalen zijn, zowel bij huisdieren als binnen de agrarische sector. De keuze van een geneesmiddel wordt vooral gebaseerd op wat de eigenaar heeft waargenomen in het gedrag en de constitutie van het dier.

Erg actueel is het overmatig antibiotica gebruik in de veeteelt, dat leidt tot het ontstaan van resistente bacteriestammen. Het vormt een groot gevaar voor onze volksgezondheid. Dit zou mogelijk tegen te gaan zijn door veel meer gebruik te maken van homeopathie op de boerenbedrijven. Met de behandeling van epidemieën ook onder vee heeft de homeopathie in het verleden goede resultaten behaald. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar diarree bij biggen door Camerlink et al.[1]
Homeopathisch werkende dierenartsen zijn te vinden op www.holistischedierenartsen.nl

Naast deze groep dierenartsen zijn er ook therapeuten met speciale opleiding homeopathie voor dieren, die dieren homeopathisch behandelen.

[1] Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA.Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy 2010;99(1):57-62 | PubMed

Share This