AJAX progress indicator
Search:
(clear)
  • m

  • Magistrale bereiding betekent: een bereiding op voorschrift van een deskundige (magister). Men spreekt hiervan als een niet-geregistreerd (homeopathische) geneesmiddel bereid moet worden. Dat gebeurt in een speciale (homeopathische) bereidingsapotheek op recept voor de patiënt. Magistrale bereidingen zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Vergoeding van deze magistrale bereidingen door verzekeraars is in de praktijk vaak wel problematisch.Zie website: regelgeving
  • Onder de Materia Medica wordt letterlijk verstaan: de kennis van geneesmiddelen, hun samenwerking en toepassing. Een materia medica beschrijving in de homeopathie kan kort en bondig zijn, maar ook bestaan uit een meerdelig encyclopedisch werk met een uitgebreide verzameling geneesmiddelproeven.Veel gebruikte materia medica's  zijn: Boericke, (pocket book), of Clarke (3 delen) en de meer encyclopedische werken van Hering of Allen. De eerste beschrijvingen van geneesmiddelen door Hahnemann in "Reine Arzneimittellehre" en beschreven in "Chronische Krankheiten" zijn nog altijd belangrijk. Hij noteerde zeer nauwkeurig de door hem geobserveerde geneesmiddelsymptomen en zijn, omdat de menselijke natuur in die paar eeuwen nauwelijks is veranderd, zeer goed bruikbaar.
  • Een meta-analyse is een onderzoek waarbij de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken samen worden genomen om een preciezere uitspraak te doen over een bepaald fenomeen of theorie.Zie website: meta-analyse, stand van zaken
  • De term miasma is een door Hahnemann geïntroduceerde term voor beschrijven van de oorzaak van chronische ziekten. Hij omschrijft een miasma als een chronische predispositie tot het ontwikkelen van chronische ziekten door het niet goed doorgemaakt hebben van een infectie. Vooral het onderdrukken van de primaire infectie met sterke niet-passende medicatie zou tot dit fenomeen leiden. Hahnemann noemde drie miasma's, de psora (een onderdrukte chronisch jeukende huidziekte), de sycose (onderdrukte gonorroe) en de syfilis (onderdrukte syfilis). Deze drie miasma's zouden de basis vormen van al het chronisch lijden en overerfbaar zijn. De miasmaleer van Hahnemann bleef omstreden, ook binnen de kringen van de homeopathie.Echter dat een infectie een langdurige ontregeling kan geven en tot chronische ziekte kan leiden, was een revolutionaire gedachte.Zie website: miasmaleer

Share This