Wij willen u graag door middel van deze lijst een inkijk geven in de wereld van de homeopathie, nationaal als internationaal. Wij maken geen aanspraak op volledigheid van deze lijst en kunnen ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van de genoemde websites. Mist u websites, komt u verkeerde links tegen of heeft u waardevolle aanvullende informatie, mail die dan aan de redactie.

Nederlandse Organisaties

( AVIG – Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (NL)

Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, AVIG, heeft ten doel de integrale geneeskunde en de wetenschappelijke ontwikkeling daarvan te bevorderen. Leden van de AVIG, allen artsen met aanvullende CAM-opleiding, voldoen aan professionele kwaliteitsstandaarden. Homeopathisch artsen zijn geregistreerd bij de AVIG, vakgroep homeopathie.

KVHN Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (NL)

De Koninklijke Vereniging Homeopathie in Nederland is een onafhankelijke consumentenorganisatie en heeft ten doel de homeopathie een volwaardig onderdeel van het huidige systeem van de gezondheidszorg te laten zijn. Zij geven het tijdschrift HM, Homeopathisch Magazine, uit. Door een lidmaatschap steunt u de homeopathie in Nederland.

Stichting VHAN  (NL)

De stichting beheert een fonds waarmee wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd, de website homeopathie.nl wordt bekostigd, de homeopathische bibliotheek wordt onderhouden en homeopathisch universitair onderwijs wordt gestimuleerd. De leden van de voormalige beroepsvereniging van homeopathisch artsen in Nederland (VHAN), vormen sinds 2011 de vakgroep homeopathie van de AVIG.

Homeopathie Stichting (NL)

De homeopathie Stichting verzorgt in Nederland het homeopathisch onderwijs voor artsen. Er is een 3 jarige basisopleiding (PACH) die artsen opleidt tot “Arts voor homeopathie”. Momenteel wordt de PACH samen met de VSU, zusterorganisatie in Vlaanderen, verzorgd. Tevens geeft de stichting nascholingen, welke zijn geaccrediteerd door AVIG en NVKH

NVKH – Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NL)

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. De NVKH is een vereniging van professionele homeopaten.

NOKH – Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NL) 

Beroepsvereniging van klassiek homeopaten.

VVenH – Vereniging Verloskunde & Homeopathie (NL) 

De Vereniging Verloskunde & Homeopathie heeft ten doel de homeopathie deel te laten zijn van de verloskundige praktijk. De leden zijn verloskundigen met aanvullende opleiding homeopathie.

NVBT- Nederlandse Vereniging tot Bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde (NL)   

Nederlandse Vereniging tot bevordering van Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT), waaronder ook de homeopathie toegepast in de tandheelkunde valt.

Vereniging complementair werkende dierenartsen (NL)       

In Nederland werkende dierenartsen die complementaire geneeswijzen gebruiken als aanvulling in hun praktijk, waaronder homeopathie. Voorheen studiegroep homeopathisch werkende dierenartsen.

BKHD, Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (NL)

Een beroepsvereniging waar professionele homeopaten voor dieren zijn geregistreerd.

HZG – Homeopaten zonder Grenzen (NL)              

Homeopaten zonder Grenzen is een internationale organisatie met afdelingen over de hele wereld, opgericht in 1984 in Frankrijk. De Nederlandse afdeling is een stichting (HZG), die eraan wil bijdragen de gezondheidszorg binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen te laten komen. Er worden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en “community health workers” opgeleid in landen waar gezondheidszorg schaars is. Er wordt met de lokale gezondheidszorg samengewerkt.

Platform Integrale Gezondheidszorg (NL)

Staat voor betrouwbare, integrale gezondheidszorg in Nederland en erkenning van de waarde van deze zorg voor een vitale samenleving. Tevens is de keuzevrijheid van de patiënt voor vormen van kwalitatief goede integrale zorg van groot belang en dient er betrouwbare informatie over complementaire therapieën beschikbaar te zijn. Het platform geeft een nieuwsbrief uit, Wijzer naar Gezondheid 

SGCIG- Stichting Geschilleninstantie Complementaire Geneeskunde (NL)    

Een geschilleninstantie waartoe men zich kan wenden indien de afhandeling van een conflict door de klachtenfunctionarissen van de AVIG niet tot een aanvaarde oplossing heeft geleid.
Zie Klachten over een homeopathische behandeling

Hortus Alkmaar (NL)       

De voormalige productie en educatietuin van VSM Geneesmiddelen te Alkmaar. Het is een botanische tuin gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden. Deze worden o.a. voor de bereiding van homeopathische geneesmiddelen gebruikt.

“Samen voor Homeopathie” (NL)

Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen.

Europese Organisaties

ECH – European Committee for Homeopathy (EU)

De European Committee for Homeopathy (ECH) vertegenwoordigt alle artsen met een aanvullende homeopathische opleiding, behorende tot 40 organisaties in 25 Europese landen.

ECCH- European Central Council of Homeopaths (EU)

De European Central Council of Homeopaths vertegenwoordigt alle professionele homeopaten, behorende tot 24 organisaties in 22 Europese landen.

EFHPA – European Federation of Homeopathic Patients’ Associations  (EU)

Is de Europese federatie van nationale homeopathische patiëntenverenigingen. De rol van de EFHPA is de patiënten te vertegenwoordigen, die gebruik maken van of op zoek zijn naar homeopathische behandeling. De federatie verdedigt hun rechten en belangen.

ECPM – European Council of Doctors for Plurality in Medicine  (EU)

Is een Europese federatie van een aantal CAM-artsenorganisaties, die pluriformiteit binnen de gezondheidszorg op Europees niveau bevorderen.

EUROCAM (EU)

Is een stichting die Europese koepelorganisaties verenigt van patiënten, artsen, therapeuten en dierenartsen op het gebied van CAM.

Homöopathie-Stiftung des DZVhÄ

Homeopathie-stichting van de Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte. Deze stichting bevordert wetenschap, initieert onderzoek, versterkt de toepassing van de homeopathie in de praktijk- dit zijn de doelstellingen vastgelegd in 2001 door de DZVhÄ.

Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte (Ger)

De invloedrijke artsenorganisatie voor homeopathie in Duitsland.

Unio Homeopathica Belgica  (Bel)

De Unio Homeopathica Belgica is de homeopathische beroepsvereniging van artsen, tandartsen en dierenartsen  in België.

VSU, Vlaamse Studievereniging voor Unitaire Homeopathische Geneeskunde (Bel)

Vereniging van Vlaamse Homeopathische artsen, verzorgt opleiding, nascholing. Daaraan gelieerd is het BNHI, het Belgisch Nederlands Informatie Centrum, dit geeft online het Nederlandstalig tijdschrift “Homeopathisch Bekeken” uit.

Internationale Organisaties

LMHI, Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (Int)

De LMHI is de internationale artsenorganisatie voor homeopathie wereldwijd. De doelen van de LMHI betreffen de ontwikkeling van de homeopathie wereldwijd en het zorgen voor een verbinding tussen homeopathisch artsen onderling en organisaties / personen met belangstelling voor de homeopathie.

Homeopathic Research Institute (HRI) (GB)

Toonaangevend research-instituut, zonder winstoogmerk, dat staat voor wetenschappelijke research van hoge kwaliteit in de homeopathie. Veel informatie te vinden over de huidige stand van zaken wat betreft onderzoek in de homeopathie.

Faculty of Homeopathy (GB)

De Faculty of Homeopathy te Londen is gesticht in 1844 en is zowel een homeopathisch opleidingsinstituut op universitair niveau als een instituut waar men lid van kan worden als gekwalificeerd homeopathisch healthcare professional (arts, apotheker, tandarts dierenarts en nurse), een register wordt beheerd. Er wordt momenteel vooral gewerkt aan behoud van de homeopathie binnen het National Health System. Doel is erkenning en acceptatie van de homeopathie binnen de gezondheidszorg mede door het naar voren brengen van wetenschappelijk onderzoek.

WHAO – World Homeopathy Awareness Organisation

Organisatie voor promotie van de homeopathie zonder winstoogmerk, bestaand uit vrijwilligers. Organiseert de jaarlijkse Wereld Homeopathie Week in april om aandacht te vragen te vragen voor homeopathie wereldwijd.

NCH – National Center for Homeopathy (US)

De toonaangevende homeopathische organisatie binnen de V.S. De site bevat meerdere wetenschappelijk artikelen, inclusief een zoeksysteem voor homeopaten in de VS.

Natur und Medizin e.V. (Ger)

Aan de Carstens Stichting gelieerde organisatie, die de belangen van haar leden behartigt op het vlak van homeopathie en CAM.

Homeobook (Ind)

Een site met informatie over homeopathie vooral gericht op India. Vooral interessant voor studenten homeopathie gezien de praktische ondersteuning en tips gegeven bij de studie homeopathie.

Onderzoeksinstituten

.Wisshom – Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie  (De)

Wetenschappelijk Genootschap voor Homeopathie. Vooraanstaand Duits onderzoeksinstituut met als doel wetenschappelijk, in de brede zin, de homeopathie te bevorderen door onderzoek, documentatie, publicaties, opleiding en congressen.

Homeopathy Research Institute  (GB)

Het HRI is een innovatieve internationale non-profit organisatie opgericht om te voorzien in de vraag naar wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie van hoge kwaliteit. De organisatie is opgericht door Dr Alexander Tournier, die werkzaam was als onafhankelijk researcher voor het “Cancer Research UK” en interdisciplinair onderzoek uitvoerde op de grensgebieden van wiskunde, natuurkunde en biologie.

GIRI – Groupe International de Recherche sur L’Infinitésimal   (Int)

Internationale Research Groep naar werking van zeer lage doses en hoge verdunningen. GIRI is in 1986 opgericht en doet multidisciplinair onderzoek. Het is momenteel de het belangrijkste en onafhankelijke internationale organisatie op het gebied van onderzoek naar de hoge verdunningen. Zij geven een gratis peerreviewed tijdschrift uit, het IJHDR.

HomResearch Homöopathie Forschung (Au)

Het doel van deze internationale werkgroep, HomResearch, is het ontwikkelen van verklaringsmodellen voor het werkingsmechanisme van de homeopathie.  Dit gebeurt in interdisciplinair, academisch en wetenschappelijk samenwerkingsverband.

Carstens-Stiftung  (Ger)

Stichting voor de studie van natuurgeneeskunde en homeopathie. In 1982 hebben Prof. Dr. Karl Carstens (President van de Bondsrepubliek Duitsland van 1979 tot 1984) en zijn vrouw Dr. Veronica Carstens de basis gelegd voor de “Karl und Veronica Carstens Stiftung”. Bibliotheek en verschillende uitgebreide databases worden beheerd over onderzoek in homeopathie en CAM.

Skeptical About Skeptics (Int)

Deze website is opgezet door “The Association of Sceptical Investigation.” Dit genootschap heeft ten doel de “ware scepsis” in de wetenschap te bevorderen – gekenmerkt door nieuwsgierigheid en gezonde twijfel.  Dit houdt in dat men met een open mind fenomenen, die nog niet te verklaren zijn, onderzoekt, en dogmatische aannames in twijfel trekt. Zo zou men ook met deze sceptische instelling de beweringen dienen te onderzoeken gedaan door personen, die zichzelf de titel “scepticus” hebben aangemeten.

Zie ook artikel over invloed van de zogenaamde sceptici op de inhoud van Wikipedia:

Farmaceutische industrie en apotheken

ECHAMP – European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products  (EU)
ECHAMP vertegenwoordigt het grootste deel van de producenten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen; ertoe behoren 51 fabrikanten als volledig lid en 9 aangesloten verenigingen van nationale geneesmiddelfabrikanten.

Hahnemann Apotheek, bv  (NL)
Online apotheek voor homeopathie en fytotherapie met mogelijkheid individuele bereidingen te leveren, gevestigd te Heiloo.

VSM Geneesmiddelen bv (NL)
Nederlandse geneesmiddelfabrikant, homeopathie, fytotherapie, onderdeel van Schwabe / DHU groep Duitsland

Biohorma BV  (NL)
Nederlandse geneesmiddelfabrikant, homeopathie, complexhomeopathie, fytotherapie.

Apotheek Denys, Gent  (Be)
Vlaamse bereidingsapotheek gespecialiseerd in homeopathie en fytotherapie.

Heel Belgium  (Be)
Heel Belgium, geneesmiddelenproducent van homeopathie en fytotherapie.

Remedia Homöopathie GmbH  (At)
Oostenrijkse geneesmiddelfabrikant, homeopathie

Helios Homoeopathy Ltd  (GB)
Britse geneesmiddelfabrikant homeopathie

Freeman’s Homeopathic Pharmacy  (GB)
Schotse geneesmiddelfabrikant homeopathie

DHU – Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Duitse geneesmiddelfabrikant homeopathie

Ainsworths  (GB)
Britse geneesmiddelfabrikant, homeopathie

Homeopathische online vakinformatie

Provings.com  (Int)

Provings.com is een database met de gegevens van alle moderne geneesmiddelproeven. Deze informatie is tot stand gekomen door de samenwerking van verschillende homeopathische groepen: de groepen rond Jeremy Sherr, Frederik Schroyens, Frans Vermeulen, de ECH provingsubcommissie en Archibel, de makers van Radaropus.

Provings Info (Ger)

Deze database bevat momenteel 7745 enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen systematisch geordend, 5211 toegangen tot geneesmiddelproeven met gegevens over de precieze bron van het middel. De database wordt nog steeds verder uitgebreid.

Homeopathic remedies an illustrated guide  (Fr)

Een geïllustreerde gids van een aantal homeopathische plantaardige geneesmiddelen.

Qjure (NL)

Qjure is een initiatief van Jan Scholten. Het is een homeopathische encyclopedie waar iedereen geneesmiddelbeelden kan opzoeken en een idee krijgt wat het geneesmiddel is en wat het kan doen voor de gezondheid. Hieraan bestaat toenemend behoefte daar de laatste decennia veel nieuwe geneesmiddelen zijn geïntroduceerd in de homeopathie waarvan de beelden niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Archibel Homeopathic Software  (Be)

Vervaardigt software voor homeopathische behandelaars

Radar Opus   (Be)

Repertorium, Materia Medica, patiëntendossiers en een ingebouwde webbrowser alles gecombineerd in één enkel homeopathisch softwareprogramma.

Synergy, homeopathic software / MacRepertory and ReferenceWorks (USA)

Homeopathische software voor repertorisatie en materia medica, met programma’s als MacRepertory en ReferenceWorks.

Complete Dynamics   (NL)

Compleet repertorium, gratis of tegen geringe kosten online, ontwikkeld door Roger van Zandvoort. Downloads van extra modules op basis van abonnement.

Homeopathicvet.org   (Int)

Een research database en kennissite voor homeopathie en gebruik ervan binnen de diergeneeskunde.

Tijdschriften

TIG- Tijdschrift integrale geneeskunde (NL)

Nederlands tijdschrift Integrale geneeskunde, waarin ook publicaties over homeopathie verschijnen.

Homeopathisch Bekeken  (Bel)

Online Nederlandstalig tijdschrift voor breed publiek over homeopathie. Uitgegeven door het aan de VSU (Vlaamse Studievereniging Unitaire Homeopathie) gelieerde BNHI (Belgische Nederlands Informatiecentrum voor Homeopathie).

HM Homeopathie Magazine (NL)

Nederlandstalig algemeen tijdschrift over homeopathie voor een breed publiek uitgegeven door de Vereniging Homeopathie. De leden van de vereniging krijgen dit tijdschrift gratis.

Allgemeine Homöopathische Zeitung (Ger)

Tijdschrift van de Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte, tweemaandelijks uitgegeven door Thieme

International Journal of High Dilution Research  (Int)

Een peer-reviewed, vrij toegankelijk online tijdschrift gespecialiseerd in het multidisciplinaire veld van het onderzoek naar hoge verdunningen. Uitgegeven door GIRI.
Zie overzicht archief 

Homeopathic Links  (Int)

Tijdschrift met als doel de verschillende homeopathische scholen, opvattingen en filosofieën wereldwijd met elkaar te verbinden. Uitgegeven door Thieme Verlag. Verschijnt per kwartaal.

Interhomeopathy.org  (Int)

International homeopathic internet journal; Dit tijdschrift heeft bestaan van 2006-2016. Oude nummers zijn gratis online te raadplegen. Uitgave Narayana Verlag.

Homeopathy  (GB)

Het tijdschrift van de Faculty of Homeopathy in Londen; een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift over de homeopathie, verschijnt per kwartaal.

Spectrum of homeopathy  (Int)

Thema tijdschrift waarbij elke uitgave een thema uit de praktijk behandelt. Het doel is klinische praktijk, compacte, veelal nieuwe materia medica en verschillende methodes (scholen) samen te brengen.

Overzicht van de uitgaven Spectrum of homeopathy

Homéopathe International  (Int)

Online boeken, artikelen en tijdschriften. Als een organisatie zonder winstoogmerk wordt HI ondersteund door donaties en de mogelijkheid lid te worden.

homeoint.org  (Int)

Een website over geschiedenis van de homeopathie, bevat vele biografieën van homeopathische kopstukken.

Homeopathische bekeken 

Online tijdschrift voor een geïnteresseerd breed publiek in het Nederlands.

Boekhandels
Merlijn boekhandel  (NL)

Nederlandse boekhandel met breed assortiment homeopathie.

Narayana Verlag  (Ger)

Online boekhandel en uitgeverij homeopathie, gevestigd in Duitsland

Bibliotheken en databases

Utrecht University Library  (NL)

De homeopathische collectie beheerd door de Stichting VHAN en ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Alle boeken en tijdschriften kunnen in de catalogus gevonden worden met de trefwoorden ‘search homeopathy”. Zie “homeopathische bibliotheek

Homeopathic Database

De LMHI  en FIAMO zijn een nieuwe database gestart over wetenschappelijk bewijs in de homeopathie. De database bevat gepubliceerde homeopathische literatuur over onderzoek binnen “agrohomeopathie” (homeopathie en planten), fundamenteel onderzoek, preklinische onderzoek, klinische RCT’s , observationele klinische studies, onderzoek van klinische cases, systematische klinische overzichten, meta-analyses en veterinair onderzoek. 

Database van ECH

over reasearch: Provings, Clinical resaerch en Basic resaerch. 

Homöopathische Bibliothek Hamburg (HBH) and Europäische Bibliothek für Homöopathie Köthen(EBH)  (Ger)

Deze homeopathische bibliotheken in Hamburg en Köthen staan onder beheer van de DZVhÄ (Duitse vereniging van homeopathische artsen).

Carstens Stiftung 
Verschillende databases van de Cartsens Stiftung, toegankelijk via gratis login.

 • HomBRex  (De)
  Bevat studies betreffend fundamenteel onderzoek in de homeopathie, zowel op fysisch-chemische experimenten als met biologische modellen.
 • CORE-Hom database (Clinical Outcome REsearch in Homeopathy) (De)
  De databank bevat onderzoeken betreft klinisch homeopathisch onderzoek in brede zin, zoals  RCT’s, Health Service onderzoek, “Outcome studies”.
  In samenwerking met HRI Homeopathy Research Institute).
 • Cam-Quest
  Studies op vlak van CAM en natuurgeneeskunde, vrij toegankelijk via gratis login.

National Center for Homeopathy

De online bibliotheek en bibliografie van het National Center for Homeopathy biedt artikelen over onderzoek naar homeopathie en verwante gebieden.  

PubMed

In PubMed zijn > 6900 artikelen opgenomen waarin “homeopath*” voorkomt.
Er is tevens een subset van de Medline database, waarin alleen de artikelen zijn opgenomen die betrekking hebben op complementaire en alternatieve behandelwijzen: CAM on PubMed.

Cochrane

Cochrane Reviews zijn systematische besprekingen van onderzoek op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidspolitiek, internationaal erkend volgens de hoogste normen voor evidence-based gezondheidszorg. De reviews worden online gepubliceerd in de Cochrane Library.
De Cochrane Collaboration is een internationale inzet om een “evidence base” te ontwikkelen voor een brede variëteit van medische behandelingen, zowel biomedisch (conventioneel) als complementair/alternatief (CAM). De elektronische bibliotheek biedt een verzameling van meer dan 4000 gerandomiseerde onderzoeken.

Opleidingen

Opleidingen (NL)

Voor opleidingen homeopathie in Nederland klik hier.

 

Vakgroep Homeopathie AVIG 
De homeopathische artsen zijn verenigd binnen de vakgroep homeopathie van de AVIG. Binnen deze vakgroep wordt gewerkt aan kwaliteitsbewaking, ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de homeopathie. Homeopathisch artsen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de AVIG, zoals opleiding, nascholing en praktijkvoering, zijn registerlid van de AVIG. Consulten bij registerleden worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Tevens is er een klachtenregeling en tuchtprocedure.

Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) is opgericht in 2011.
Het doel van de AVIG is de bevordering van de integrale geneeskunde, kortweg komt dat neer op het streven naar de “best of both worlds”, het bundelen van algemeen medische principes met alle onderbouwde vormen van complementaire en reguliere behandelwijzen. Tot de complementaire behandelwijzen behoort ook de homeopathie.
De meeste homeopathische artsen die tot 2011 lid waren van de Artsenvereniging voor homeopathie(VHAN), zijn tot deze nieuwe organisatie toegetreden.
Huidige vakgroepen zijn: homeopathie, natuurgeneeskunde, neuraaltherapie en acupunctuur.
Leden ontvangen het TIG, “Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
De AVIG telt ongeveer 400 leden, zowel artsen als tandartsen.

SGCIG ( Stichting Geschilleninstantie Complementaire Geneeskunde) is een geschilleninstantie waartoe men zich kan wenden indien de afhandeling van een conflict  door de klachtenfunctionarissen  van de AVIG niet tot een aanvaarde oplossing heeft geleid. Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch en is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.

S.C.A.G. (De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg voor het behandelen van  klachten omtrent handelen van therapeuten en andere alternatieve behandelaars. Deze instantie kan een bindend oordeel uitspreken en een schadevergoeding toewijzen.
Men dient zich evenwel  eerst tot de desbetreffende beroepsvereniging en klachtenfunctionaris te wenden teneinde langs deze weg naar een aanvaardbare oplossing van de klacht te streven.

Voor klachten zie:“Klachten over een homeopathische behandeling”

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) is de beroepsvereniging van homeopathisch werkende therapeuten.
Aan het lidmaatschap worden eisen gesteld van opleiding, nascholing en praktijkvoering.
Het doel van NVKH is het bevorderen van de klassieke homeopathie en toezicht houden op kwaliteit van haar leden. Ook is er een beroepsregister waarin alle geregistreerde leden zijn opgenomen. Consulten bij registerleden worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.
De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH) Is een beroepsorganisatie van klassiek homeopaten. De NOKH ziet de homeopathie als een hoofdstroming binnen de alternatieve zorg. Homeopathie biedt een alternatief voor de reguliere behandelingen. De NOKH-homeopaten voldoen aan de kwaliteitscriteria die het Ministerie van VWS heeft laten ontwikkelen.
Koninklijke Vereniging ter Bevordering der Homeopathie in Nederland (KVHN) ook wel “Vereniging Homeopathie” Een onafhankelijke consumenten-belangen-organisatie die open staat voor een ieder die belangstelling heeft voor de homeopathie en die deze geneeswijze wil ondersteunen. Het streven is de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van de huidige gezondheidszorg. De vereniging geeft informatie over homeopathie aan een breed publiek, investeert in wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie en treedt in overleg met overheid en verzekeraars. Zij geeft het tijdschrift “Homeopathie Magazine“ (HM) uit.
Stichting VHAN is een onafhankelijk organisatie die:
 • wetenschappelijk onderzoek op gebied van homeopathie bevordert;
 • het onderwijs in de homeopathie aan de universiteiten bevordert door presentaties over homeopathie aan te bieden aan artsen, coassistenten en medische studenten, al dan niet binnen het kader van onderwijs in complementaire geneeswijzen;
 • de Homeopathische Bibliotheek in stand houdt en onderhoudt, welke is ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht;
 • objectieve, gefundeerde en actuele informatie verzorgt over homeopathie voor artsen, patiënten en beleidsmakers door middel van deze website.

Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen.

Platform Integrale Gezondheidszorg 

In dit platform werken patiëntenorganisaties samen in hun streven naar betrouwbare, integrale gezondheidszorg in Nederland en erkenning van de waarde van deze zorg voor een vitale samenleving. Keuzevrijheid van de patiënt voor alle vormen van kwalitatief goede integrale zorg en betrouwbare informatie daarover zijn speerpunten.

 • Staat voor betrouwbare, integrale gezondheidszorg in Nederland en erkenning van de waarde van deze zorg voor een vitale samenleving.
 • Tevens is de keuzevrijheid van de patiënt voor vormen van kwalitatief goede integrale zorg van groot belang en dient er betrouwbare informatie over complementaire therapieën beschikbaar te zijn.
 • Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening? Het platform heeft het initiatief genomen om een website te ontwikkelen die antwoorden geeft op die vraag: “Wijzer naar Gezondheid“, waarop wetenschappelijk gefundeerde informatie wordt verzameld over de werking en werkzaamheid van integrale en complementaire behandelwijzen. Vanuit Wijzer Naar Gezondheid worden ook een nieuwsbrief en een tijdschrift uitgegeven.
 
Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening? Wijzer Naar Gezondheid zet de reguliere behandeling van aandoeningen naast de bewezen werkzame complementaire behandelingen. Vanuit Wijzer Naar Gezondheid worden ook een nieuwsbrief en een tijdschrift uitgegeven, waarin wetenschappelijk gefundeerde informatie wordt besproken over de werking en werkzaamheid van integrale en complementaire behandelwijzen.
Hortus Alkmaar
De Hortus Alkmaar is de voormalige productietuin van VSM geneesmiddelen en nu doorgestart als onafhankelijke organisatie. Deze botanische tuin is gespecialiseerd in geneeskrachtige planten.

Verloskunde

Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VV&H)
Organisatie van verloskundigen die homeopathische begeleiding geven rond zwangerschap en bevalling.

Tandheelkunde

Nederlandse Vereniging tot bevordering van Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT).
De bio energetische-tandartsen maken behalve van homeopathie ook gebruik van andere additieve behandelmethoden zoals neuraaltherapie, (elektro-) acupunctuur en is er aandacht voor het biologisch goed verdragen van tandheelkundige materialen.
Een deel van deze tandartsen is ook lid van de AVIG.

Diergeneeskunde

De homeopathisch werkende dierenartsen zijn vertegenwoordigd in de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (The natural way), een zelfstandige vereniging. Naast dierenartsen die homeopathie toepassen, vertegenwoordigt deze vereniging ook dierenartsen die andere complementaire geneeswijzen toepassen zoals kruidengeneeskunde (Westerse en Chinese kruiden), bioresonantie en manuele technieken, zoals chiropractie en osteopathie.
Ze zijn te vinden onder www.holistischedierenartsen.nl

 

De Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD) is een beroepsvereniging waar professionele homeopaten voor dieren zijn geregistreerd. De leden werken volgens gekwalificeerde richtlijnen. Consulten van bij de BKHD geregistreerde therapeuten worden (gedeeltelijk) vergoed door Proteq.
Share This